Pravidlá spotrebiteľskej súťaže pre zákazníkov v predajniach Gašparík

Gašpárky veľká jarná súťaž” (ďalej len „súťaž“).

I. Vyhlasovateľ súťaže

Róbert Gašparík, s. r. o., so sídlom Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava, IČO: 36 279 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,vložka č.: 18041/T (ďalej len ako „vyhlasovateľ súťaže“).

II. Doba trvania súťaže

Súťaž trvá od 01.05.2024 do 01.06.2024 (ďalej len „doba trvania súťaže“).

III. Účel a predmet súťaže

1. Súťaž je propagačnou akciou v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom súťaže je podpora predaja produktov vyhlasovateľa súťaže.

2. Do súťaže bude automaticky zaradený ten súťažiaci, ktorý počas doby trvania súťaže aktivuje unikátny kód z balenia Gašpárkov alebo unikátny kód ​​získaný na instagramovom účte @gasparik_masovyroba v súťaži “Gašpárky na tanieri.”

3. Každý jeden získaný kód je považovaný za jeden súťažný vstup. Počet súťažných vstupov od jedného kupujúceho/súťažiaceho je neobmedzený.

IV. Miesto konania

1. Súťaž prebieha v online priestore, na instagramovom účte @gasparik_masovyroba a webovej stránke gasparikmasovyroba.sk. Podrobné informácie o súťaže nájdete na podstránke “Gašpárky” na www.gasparky.sk .

V. Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a spĺňa všetky podmienky stanovené v tomto štatúte (ďalej aj ako „súťažiaci“).

2. Súťažiaci sa zapojí do súťaže a je zaradený do žrebovania o ceny v prípade, ak v lehote v
zmysle Článku II. súťažiaci aktivuje na webovej stránke gasparikmasovyroba.sk unikátny kód z balenia Gašpárkov alebo unikátny kód získaný na instagramovom účte @gasparik_masovyroba v súťaži “Gašpárky na tanieri.”

3. Súťažiaci má nárok iba na jednu cenu v rámci súťaže.

4. Zo súťaže je vylúčený ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

5. Ak sa do súťaže zapojí osoba, ktorá nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle štatútu, je zo súťaže automaticky vylúčená a nemá žiaden nárok na cenu.
6. Ak sa do súťaže nezapojí žiadna osoba alebo nikto zo súťažiaci nebude spĺňať podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu, výhru nezíska žiadna osoba.

VI. Ceny v súťaži a ich zdanenie

1. Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovnú cenu:
PlayStation 5 od spoločnosti PlayStation (ďalej len „cena“).
Hodnota ceny je 475 eur s DPH. Hodnota ceny pre jedného výhercu presiahne 350 Eur.

2. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení peňažná i
nepeňažná výhra v hodnote nad 350,00 EUR (slovom: tristopäťdesiat eur) podlieha dani z príjmov a je predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení. Zákon o dani z príjmov určuje, ktoré výhry a ceny sú úplne oslobodené od dane (napr. prijaté výhry do 350 eur), ktoré sú čiastočne oslobodené od dane (napr. ak výhra presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnie jej hodnota nad 350 eur), ako aj spôsob zdaňovania a kto zodpovedá za zdanenie – či výherca alebo vyhlasovateľ súťaže.

VII. Žrebovanie a ocenenie

1. Žrebovanie súťažiaceho, ktorý splnil všetky podmienky účasti na súťaži v zmysle štatútu a vyhráva cenu (ďalej aj ako „výherca“) bude prebiehať najneskôr do 5 dni odo dňa skončenia súťaže v zmysle Článku III. štatútu, t. j. do dňa 01.06.2024

2. Vyhodnocovanie splnenia podmienok v zmysle štatútu a žrebovanie výherca vykonajú zamestnanci vyhlasovateľa súťaže.

3. Vyžrebovaná bude 1 výherca ceny. Každý súťažiaci bude zaradený do žrebovania o ceny len raz.

4. Vyžrebovaní budú aj traja náhradníci na každú z cien pre prípad, že vyžrebovaní výhercovia nesplnia ktorúkoľvek z podmienok stanovených týmto štatútom.

5. Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní telefonicky o výhre ceny a to do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie cien sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi vyhlasovateľom súťaže a výhercom.

6. V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, výhra bude ponúknutá náhradníkovi vyžrebovanému vo vzťahu k tejto cene. Ak ani vyžrebovaný náhradník nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo cenu odmietne alebo náhradník nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto štatútu, cena prepadne v prospech vyhlasovateľa.

7. Na výhru nemá súťažiaci právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Každý súťažiaci poskytne svoje osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na to, aby ho bolo možné jednoznačne identifikovať a následne v prípade výhry kontaktovať. Svoje údaje súťažiaci poskytuje formou označenia pokladničného bloku svojim menom a priezviskom a jeho telefónnym číslom a emailovou adresou. Osobné údaje spracováva vyhlasovateľ za účelom realizácie súťaže a splnení zákonom stanovených povinností, a to po čas nevyhnutne potrebný na naplnenie týchto účelov.

Vyhlasovateľ ako sprostredkovateľ údajov bude spracovávať identifikačné a kontaktné údaje
účastníkov súťaže ako tzv. dotknutých osôb a údaje zhromaždené vyhlasovateľom pri prihlásení dotknutých osôb do súťaže alebo v priebehu súťaže v mene vyhlasovateľa.

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (“GDPR”).

2. Zákonným dôvodom pre spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je realizácia a
organizácia súťaže, ktorej sa dotknutá osoba účastní, teda účelom je určenie a výkon alebo
obhajoba právnych nárokov a ochrana práv prevádzkovateľa a iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní súťaže, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a na účely zasielania obchodných oznámení, a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR z dôvodu existencie oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v priamom marketingu.

3. Vyhlasovateľ spracúva údaje pre marketingové a PR účely, tj. ponúkanie produktov a služieb vyhlasovateľa, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, produktoch a iných aktivitách, vrátane zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách., a to po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely daného spracúvania- účelom spracovania je informovanie súťažiacich o produktoch a službách vyhlasovateľa a spotrebiteľských akciách vyhlasovateľa. Zákonným dôvodom pre dané spracovanie osobných údajov je ochrana oprávnených záujmov vyhlasovateľa a iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní súťaže. Oprávnenými záujmami sú najmä realizácia priameho marketingu.

4. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané iba po dobu, ktorá je nevyhnutná k naplneniu účelu ich spracovania. Ak sú osobné údaje používané súčasne pre viacero rôznych účelov spracúvania, bude prevádzkovateľ spracovávať údaje, pokiaľ neodpadne účel s dlhšou dobou spracúvania. K účelu s kratšou dobou spracúvania ich však prevádzkovateľ prestane používať, hneď ako tento účel odpadne. prevádzkovateľ používa nasledujúce kritériá pre určenie doby spracúvania:
a) k účelu realizácie a organizácie súťaže budú osobné údaje spracúvané po dobu trvania súťaže;
b) k účelu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov a ochrany práv prevádzkovateľa a iných osôb podieľajúcich sa na organizovaní súťaže, budú osobné údaje spracúvané do uplynutí 5. kalendárneho roka nasledujúceho po skončení súťaže;
c) k účelu zasielania obchodných oznámení budú osobné údaje spracúvané do doby, než dotknutá osoba vyjadrí svoj nesúhlas s takýmto spracúvaním.

5. Ku spracovaniu osobných údajov výhercu súťaže (konkrétne mena, priezviska a zachytenie podoby formou fotografie) pre účely uverejnenia informácií o výhercovi dochádza na základe súhlasu dotknutej osoby a to po dobu, ktorá je nevyhnutná na plnenie účelu spracúvania.

6. Vyhlasovateľ súťaže je prevádzkovateľom osobných údajov. V rozsahu, aký je potrebný pre realizáciu súťaže alebo plnenie zákonom stanovených povinností, je oprávnený osobné údaje súťažiacich spracovávať vyhlasovateľ, technický partner a ďalšie osoby, ktoré sa s
vyhlasovateľom na organizovaní súťaže podieľajú. Vyhlasovateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb príslušným orgánom verejnej moci a ďalším príjemcom, ktorým je správca povinný predávať osobné údaje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Títo príjemcovia budú osobné údaje dotknutých osôb spracúvať ako samostatní prevádzkovatelia.

7. spracovaní osobných údajov na základe súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu) môže tento súhlas súťažiaci kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

8. Súťažiaci má právo prevádzkovateľa požiadať o informáciu, či vykonáva spracovanie jeho
osobných údajov a ak áno, potom najmä o informácie o účele spracovania, kategóriách
spracovávaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené a dobe, počas ktorej budú osobné údaje uložené.

9. Ak sú osobné údaje súťažiaceho nepresné alebo neúplné, má právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a / alebo doplnenie neúplných údajov.

10. Súťažiaci má právo požadovať, aby vyhlasovateľ jeho osobné údaje zmazal, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ak odvolal súhlas so spracovaním alebo ak boli jeho osobné údaje spracúvajú nezákonne. Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazanie, je vyhlasovateľ povinný tejto žiadosti vyhovieť.

11. Súťažiaci má právo požadovať, aby vyhlasovateľ zabezpečil opravu jeho osobných údajov, ďalej aby obmedzil spracovanie jeho osobných údajov, ak popiera presnosť týchto osobných údajov (obmedzenie trvá po dobu overenie presnosti), ak je spracovanie nezákonné a súťažiaci odmieta výmaz, alebo ak už vyhlasovateľ jeho osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale súťažiaci je požaduje pre určenie, výkon alebo obranu svojich právnych nárokov. Pri obmedzení spracovaní je vyhlasovateľ iba oprávnený osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len so súhlasom súťažiaceho alebo zo zákonných dôvodov.

12. Súťažiaci má právo na prístup k svojím osobným údajom, ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

13. Súťažiaci má právo vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu a vyhlasovateľ je povinný na tento účel osobné údaje ďalej nespracovávať. Vznesenie námietky môže súťažiaci urobiť na webovej stránke
www.gasparikmasovyroba.sk/kontakt prostredníctvom formulára určeného k tomuto účelu.

14. Práva a sťažnosti v súvislosti s osobnými údajmi môže súťažiaci uplatniť u prevádzkovateľa (prostredníctvom e-mailu marketing@gasparikmasovyroba.sk).

15. Prihlásením sa do súťaže, dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ si voči nemu splnil informačnú povinnosť v rozsahu stanovenom GDPR.

16. Ustanovenia tohto Článku týkajúce sa výhercu sa primerane vzťahujú aj na náhradníka.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmto štatútom. Ak osoba nesúhlasí s
ktoroukoľvek podmienkou alebo bodom v tomto štatúte, nesmie sa súťaže zúčastniť.

2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodov a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť, alebo doplniť jej pravidlá po celý čas jej trvania, a to tak, že zmenu zverejní na webových stránkach súťaže
www.gasparikmasovyroba/sutaz, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Toto všetko môže vyhlasovateľ urobiť bez nároku účastníkov súťaže na náhradu nákladov či škody, ktorá by týmto mohla účastníkom vzniknúť.

3. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za vlastnosti výhier. Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú výhercom alebo náhradníkom v súvislosti s prijatými cenami. Vyhlasovateľ a technický partner súťaže sú oprávnení kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži, pričom v prípade sporu má vyhlasovateľ právo posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť v akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Vyhlasovateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez povinnosti nahradiť akékoľvek náklady či škodu.

4. Prípadné námietky alebo reklamácie proti priebehu súťaže možno vyhlasovateľovi zaslať
písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách do piatich pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy. Rozhodnutie vyhlasovateľa o námietke/reklamácii je konečné.

V Trnave, dňa 10.4. 2024