Aktualizované dňa 20.04.2024

Súhlas so spracúvaním osobných údajov newsletter, emailová komunikácia a vernostná karta

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákazník udeľuje odoslaním formulára pre odber noviniek – newsletter a  odoslaním registračného formulára na vydanie vernostnej karty prevádzkovateľovi Róbert Gašparík s.r.o., so sídlom Mikovíniho 6924/1, 91701 Trnava, IČO: 36 279 641, emailový kontakt: gdpr@gasparikmasovyroba.sk  ako prevádzkovateľovi osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov, v rozsahu meno a priezvisko, adresa,  e-mailová adresa, mobilné telefónne číslo. 

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov zákazník udeľuje slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasuje, že bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolať súhlas s použitím e-mailovej adresy môže zákazník na konci každej e-mailovej správy – newslettera. Odvolanie súhlasu s použitím mobilného telefónneho čísla zasielaním SMS správ o novinkách môže zákazník na webovej adrese: odvolanie súhlasu so zasielaním SMS, telefonicky na čísle +421 917 360 277, alebo osobne na Mikovíniho 1, 917 01 Trnava. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.

Poskytnutie osobných údajov na účel vystavenia vernostnej karty za účelom poskytnutia zľavy pri nákupe tovaru v predajniach v pôsobnosti prevádzkovateľa, na účel zaradenia do pravidelného zlosovania držiteľov vernostných kariet vydaných prevádzkovateľom v súlade s požiadavkou zákonnosti spracúvania (na základe poskytnutého súhlasu) je požiadavkou, bez ktorej splnenia nie je možné stať sa členom vernostného programu, nakoľko členovia vernostného programu zaradení do databázy členov musia byť riadne identifikovateľní za účelom plnenia práv členov a povinností prevádzkovateľa spojených s členstvom. Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov  vernostných kariet vydaných prevádzkovateľom za účelom marketingovej podpory predaja tovarov a služieb alebo za účelom cielenej marketingovej a inej podpory predaja tovarov a služieb prevádzkovateľa spojenej so sledovaním nákupných zvyklostí dotknutej osoby, neznamená automatické odmietnutie žiadosti o členstvo vo vernostnom programe.

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov berie na vedomie, že ako  dotknutá osoba má  najmä nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom
 • Právo na opravu – prevádzkovateľ  je povinný zabezpečovať presnosť, úplnosť a aktuálnosť spracúvaných osobných údajov, ktoré má o dotknutých osobách k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má požiadať prevádzkovateľa, aby tieto upravil, aktualizoval alebo doplnil.
 • Právo na výmaz (zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo však prevádzkovateľ posúdi z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napr. prevádzkovateľ môže mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností dotknutá osoba je oprávnená prevádzkovateľa požiadať, aby prestal používať jej osobné údaje. Napr. prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.
 • Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, prevádzkovateľ nebude osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať písomne alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutých osobách spracúval.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania – máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania. Ide o procesy spracovávania osobných údajov, ktoré sú automatizované (v zásade bez ľudského zásahu z našej strany), alebo založené na automatizovanom profilovaní zákazníkov (teda aj Vás spolu s inými zákazníkmi na základe určitých kritérií, napr. vek, pohlavie, nákupné preferencie a pod. – čím sa vytvorí cieľová skupina).

Toto Vašej právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami a nami,
 2. povolené zákonom, ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.


Príjemcom osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou je výlučne vyššie uvedený prevádzkovateľ.

Vo veci spracúvania osobných údajov sa zákazník môže obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy:  gdpr@gasparikmasovyroba.sk